For Alle

Målet med FOR ALLE! er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.

Noen barn blir ekskludert fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer pga foresattes økonomi. Dette kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere barn får gode oppvekstmiljø og har satt av kr 1 millioner til dette formålet i høst.

FOR ALLE! er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor pga økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 30.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med turer-turneringer (egenandel) til disse barna.

Dere velger på søknadsskjemaet med formålet :For Alle. Det er mulig å søke om midler i perioden 19.august til 19.september.

Kriterier:

  • Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.
  • Søkerne må avsette midlene til de som har behov og utarbeide retningslinjer for hvem som kan få midler.
  • Søkerne må ettersende kort rapport hva gaven har blitt benyttet til.