Om stiftelsen

Sparebankstiftelsen SR-Bank er SpareBank 1 SR-Banks største eier.

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Bankens egenkapital bestod av sparebankens eget fond (grunnfondet) og egenkapitalbeviskapital.  Egenkapitalbeviseierne fikk byttet sine egenkapitalbevis i aksjer ved omdanningen. Grunnfondet  ble også omdannet til aksjekapital som nå eies av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Stiftelsen ble ved etableringen tilført store verdier i form av 36,18% av aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Eierandelen i banken er 28,3 %.

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjoner ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank ASA og på annen måte. Eierskapet skal minst utgjøre 25% av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

Savings bank foundation SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank was established 1th January 2012 as a result of the conversion of SpareBank SR-Bank into a limited liability company (ASA).

The foundation ( Sparebankstiftelsen SR-Bank) is the largest shareholder of  SpareBank 1 SR-Bank ASA with an ownership of  28,3 %. The ownership shall be at least 25% of the issued shares of SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Our Objectives:

Sparebankstiftelsen SR-Bank was given two objectives from its very start:
–       To be a significant, stable and long-term owner of SpareBank 1 SR-Bank ASA
–       To preserve the traditions pursued by Norway`s savings bank traditions, including donations for the common good in the region Agder, Hordaland and Rogaland.

The Foundation can dispose from the profits and distribute to charitable causes.The Foundation shall, in its distribution of donations preferably taking into account the districts that  contributed to the capital in SpareBank 1 SR-Bank.

Ownership policy

The Foundation´s expectations to the bank is in the following areas:
–       value creation
–       market area
–       equity and risk
–       dividend policy
–       corporate  governance
–       communication between the foundation and the bank

Gift policy

The Foundation supports projects and organisations in the region. The capital shall be a source of inspiration for individuals and  organisations, enabling them to realise their ideas and initiatives for the joy an benefit of the public and especially young people.

Gift objectives:
–       Culture
–       Civil protection
–       Recreational and outdoors activities
–       Sports
–       Childhood environment

 

 

(Foto nederst er fra Åstveit Svømmeklubb))

Godeset Speidergruppe har etablert ny spennende speiderbase på Gausel der vi er en av mange bidragsytere.