Styrende organer

Generalforsamling
Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen, og den velger styret. Generalforsamlingen skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

På generalforsamlingen møter 23 representanter valgt av og blant SpareBank 1 SR-Banks kunder fra Agder, Hordaland og Rogaland. Det er 12 varamedlemmer. Sammensetningen av generalforsamlingen gjenspeiler de regioner hvor banken har sitt utspring og hvor sparebankens fond over tid ble bygget opp.

Generalforsamling

Styret
Styret skal ivareta til enhver gjeldende lover og vedtekter til Sparebankstiftelsen SR-Bank. Styret skal forvalte Stiftelsens midler, og står for utdeling av gaver innenfor de rammer som generalforsamlingen har vedtatt.

Se hvem som er i styret

 

Valgkomité
Valgkomité består av 5 medlemmer fra generalforsamlingen. Den skal forberede valgene til de ulike styrende organer ( generalforsamling, styret, styreleder, kontrollkomité) og foreslå godtgjørelse til de ulike tillitsvalgte.

Valgkomité

Kontrollkomité
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer som skal føre tilsyn med Stiftelsens virksomhet og skal hvert år gi melding til generalforsamlingen om sitt arbeid.

Kontrollkomiteen

Administrasjon
Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av Stiftelsen.

Se hvem som er i administrasjonen

 

 


 

 

 

 

 

De Unges Orkesterforbund (UNOF) Rogaland er for barn og ungdom som spiller i orkester. (Foto: UNOF Rogaland)