For Alle

For Alle

Vi inviterer til debatt på Arendalsuka!!

TEMA: Økonomisk utenforskap barn og unge:
Å bryte ned barrierer mellom offentlig og ideell sektor – fra ord til handling

Onsdag 14. august 13:45 – 14:30
Sted: SpareBank 1 SR-Bank, Torvet 10
Arrangementnr: 23221

Link til arrangement på Arendalsuka sin programside!

Barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er en økende samfunnsutfordring. Ideelle organisasjoner spiller en viktig rolle i å støtte sårbare grupper, inkludert barn i fattige familier. Samarbeid på tvers av sektorer kan være helt avgjørende for å sikre barnas oppvekstvilkår, men hvordan få til dette samspillet i praksis og hvordan anerkjenne arbeidet og få til forutsigbarhet til de ideelle aktørene som driver inkluderingsarbeid? Vi har behov for mer kunnskap om effekt av tiltak og få frem eksempler på samhandling i praksis for å bryte ned barrierer mellom offentlig og ideell sektor, for å gå fra ord til handling.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe mottok høsten 2023 rapporten fra ekspertgruppen om barn i fattige familie «En barndom for livet – Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier». Ekspertgruppen ble oppnevnt av regjeringen Støre i august 2022 med målet om å undersøke målrettede tiltak for å styrke barns oppvekstvilkår og forhindre at fattigdom går i arv. Rapporten ble sendt på høring i starten av 2024. Ifølge ekspertgruppen rapporterer én av tre fattige barnefamilier at barna deres ikke deltar i fritidsaktiviteter. Dette er en høyere andel enn i befolkningen som helhet, hvor omtrent én av fire ikke deltar i slike aktiviteter. Å gi disse barna muligheten til å delta i fritidsaktiviteter kan bidra til en mer inkluderende oppvekst og bedre livskvalitet. Ekspertgruppen anbefaler derfor en grundig utprøving av modeller og tiltak med mål om å øke deltakelsen blant barn i fattige familier.

Bakgrunn for initiativ:

For Alle er Sparebankstiftelsen SR-Bank sin satsing for koordinert innsats mot økonomisk utenforskap. Dette er en satsing som har generert store koordineringsprosjekter på tvers av organisasjoner og sektorer, inkluderingsprosjekter og igangsatt forskning for å få mer kunnskap om effekt av tiltak. Årlig arrangerer Stiftelsen i januar måned en konferanse hvor det deles forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap og det skapes nettverk på tvers av sektorer og geografi. Satsingen har hittil generert gaver for ca. 150 millioner kroner. Målet med For Alle er:

  • Skape systemendringer for å motvirke økonomisk utenforskap. Med økt forskningsbasert kunnskap, forebyggende tiltak og kompenserende tiltak.
  • Få til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer for å forhindre økonomisk utenforskap
  • Igangsette prosjekter som kan bidra til bedre livskvalitet og medvirke til varige endringer for barn og unge som lever med konsekvenser av vedvarende lavinntektsutfordringer.
  • Dele prosjekterfaringer og forskningsbasert kompetanse.
  • Få ny, nasjonal kompetanse om hvilke former for prosjekter som har størst potensial for å skape varige endringer.

Om innlederne:

Vi har invitert Barne- og familieminister Kjersti Toppe, og venter spent på svar.

Tone Fløtten er daglig leder på Fafo. Hun har doktorgrad i sosiologi og har jobbet med velferdsforskning i en årrekke. Hennes forskning har særlig vært konsentrert seg om forskning på fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk. De siste årene har hun jobbet mye med barnefattigdom og evaluering av tiltak for å redusere konsekvensene av lavinntekt under oppveksten. Ett av disse prosjektene er evaluering av prosjekter tilknyttet FOR ALLE!-satsingen. I tillegg til forskning har Fløtten erfaring fra redaksjonsarbeid, utvalgsarbeid og styrearbeid. Hun sitter i styret til Vestlandsforskning og i styret til Stiftelsen Dagsavisen. Fløtten var medlem av den norske Koronakommisjonen og hun var medlem av den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for barnefattigdom. Tidligere har hun blant annet vært medlem i Strategic Advisory Board for Dansk Sosialforskning (SFI), sittet i Divisjonsstyret for Vitenskap i Norges Forskningsråd, vært medlem og nestleder i styret til NIFU, vært Leder for fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsfag, Høyskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og vært medlem og nestleder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Fløtten satt i Fordelingsutvalget og i det danske Ekspertudvalget om fattigdom og hun har vært leder av Norsk Sosiologforening.

Terje Eikin har bred erfaring både som frivillig og ansatt i frivillige organisasjoner, han har også jobbet med barn og ungdom i kulturetaten i kommunen og vært varaordfører i Arendal i perioden 2015-2023. Han har siden 2011 jobbet med lavinntektsfamilier og leder arbeidsgruppen i Med Hjerte For Arendal som jobber med å bekjempe fattigdom. Han var initiativtaker til FOR ALLE! Arendal.  FOR ALLE ARENDAL! er et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonene: Kirkens Bymisjon Skattkammeret, Sørlandskirken Termostat, Godhet Arendal og Moltemyr Nærmiljøsenter med Hjerte for Arendal som støttepartner. FOR ALLE! Arendal skal styrke lavinntektsfamiliers tilgang til praktisk hjelp og sosiale fritidsaktiviteter, og legge til rette for at ungdom fra lavinntektsfamilier øker sine jobbmuligheter. Dette skal de gjøre via fire satsingsområder: 1) Informasjon, koordinering, og kunnskap 2) Praktisk hjelp til familier 3) Opplæring i bruk av fritidsutstyr 4) Jobbintro for ungdom.

Helene Skeie Østhus har jobbet i Kirkens Bymisjon i 10 år og vært seksjonsleder i Kirkens Bymisjon i Rogaland med ansvar for organisasjonens satsinger for barn, ungdom og familier, samt integrering. Hun sitter i styringsgruppen for FOR ALLE! Haugesund, som er et samskapingsprosjekt mellom Haugesund kommune, Forandringshuset (KFUK- KFUM), Haugesund Røde Kors og Kirkens Bymisjon med mål om finne bærekraftige løsninger for hvordan frivilligheten og det offentlige kan spille på lag. Helene har med seg verdifulle erfaringer fra sin reise; fra å være en del av ulike aktører med gode intensjoner som jobbet hver for seg, til en hverdag der aktørene tar felles eierskap til både behovene og løsningene gjennom reell samskaping. Første steg på veien er å sammen sikre gratis aktiviteter for alle barn og unge i ferier og fridager, gjennom å utnytte ressursene i lokalsamfunnet på best mulig måte. På sikt skal FOR ALLE! sikre en helhetlig koordinering av alle tilbud og tjenester for barn og unge i Haugesund. Helene har master i organisasjonskommunikasjon og omdømmeledelse.

Fredrik Gulowsen er gründer og CEO i Nyby. Nyby er et teknologiselskap og en strategisk partner som hjelper sykehus, kommuner og organisasjoner med overgangen til bærekraftig velferd. Nyby sin digitale plattform brukes også i FOR ALLE! – satsingen for å sikre samhandling på tvers av sektorer med allerede spennende resultater i Bergen. Fredrik har også gjennom siste året vært med som «utfordrer» i NAV sin 10 årige strategi med toppledergruppa i NAV. Fredrik har statsvitenskap fra UiO og Executive Master of Management fra BI. Fredrik er en seriegründer med 15 års erfaring fra ulike teknologi-startups, og er bl.a. co-founder i netthandelsselskapet Oda og investeringsselskapet Skyfall Ventures.

Tor Morten Normann er utdannet statsviter og seniorrådgiver i Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 

Han har over 20 års erfaring med statistikk og analyser av utsatte grupper, og har blant annet hatt ansvar for levekårsundersøkelser og boforholdsstatistikk. De senere årene har han jobbet mest med statistikk om trygdemottakere og inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.  Et av feltene han har jobbet mest med er utviklingen i andeler barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, og leverte blant annet mye av statistikkgrunnlaget til den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for barnefattigdom.Jannicke Haugan, leder Prosjekt og Strategi Sparebankstiftelsen SR-Bank
FOR ALLE! er Sparebankstiftelsen SR-Bank sin satsing for koordinert innsats mot økonomisk utenforskap. Denne satsingen har bidratt til store strukturelle endringer og brer om seg på Sør-Vestlandet og i Oslo. Jannicke har arbeidet meg strategisk utvikling av organisasjoner i det offentlige, private og ideell sektor som leder og rådgiver i over 20 år. Hun har bred kommunikasjonsbakgrunn som konferansier, moderator og taleskriver. Jannicke er utdannet statsviter/ organisasjonsutvikler.