UiS Medisinstudium

40 millioner til UiS Medisinstudium

Sparebankstiftelsen SR-Bank sin visjon er at «sammen skaper vi verdier» og våre verdier er “Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn”. Etablering av medisinstudium ved Universitetet i Stavanger handler nettopp om dette. Ved å få medisinutdanning til Stavanger løfter vi regionen, vi skaper varige endringer og det vil ha store ringvirkninger i lokalsamfunnet vårt. Det vil være et prosjekt som betyr mye for UiS, SUS og næringslivet i regionen.

En ringvirkningsanalyse, gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) på oppdrag fra Greater Stavanger, konkluderte med at etablering av et medisinstudium med 70 studenter per år vil gi ringvirkninger med opp mot 300 arbeidsplasser og om lag 140 millioner kroner i økonomiske ringvirkninger.

Medisinstudium ved UiS vil bidra til å øke attraktiviteten til UiS og Stavanger som universitetsby. Seks av ti studenter i Norge blir boende i byen de studerer etter endt studium. Det betyr at regionen sender fra seg noen av våre beste studenter og taper verdifull kompetanse innenfor viktige felt som bl.a medisin. En medisinutdanning vil derfor tilføre regionen betydelig kompetanse på dette området.

Stavangerregionen skal inn i en omstilling fra oljerelaterte næringer og et medisinstudium vil være en viktig byggestein i den omstillingsprosessen regionen er inne i.

Norge trenger at det utdannes flere leger i her i landet.
I Stavanger har vi et helsefaglig miljø og et universitet som kompetansemessig er beredt til å ta imot medisinstudenter.

Ved å være hovedkilden bak finansieringen vil Stiftelsen bidra til at økonomi ikke er et argument for ikke å legge medisinutdanning til UiS. Det at Sparebankstiftelsen SR-Bank hvert år får en del av overskuddet i SR-Bank gjør Stiftelsen i stand til å støtte viktige prosjekter som dette.

Det vil ifølge UiS bety mye for den videre behandling av etableringen at en betydelig del av grunnfinansieringen allerede er på plass.

Nå er det opp til de sentrale politikerne å fatte de gode vedtakene for UiS.

Det er for Sparebankstiftelsen SR-Bank en stor glede å få overrekke en gave på kroner 40 millioner til Universitetet i Stavanger for etablering av medisinstudium