Fargerik Håndball i regi av Sørvest Håndballforbund

For Alle!

Målet med For Alle! er å sikre at barn som ønske det får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi. Noen barn blir ekskludert fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer pga foresattes økonomi. Dette kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere barn får gode oppvekstmiljø. Til nå har Stiftelsen delt ut til over 131 ulike organisasjoner for til sammen 3 632 00 kr. Neste søknadsmulighet er våren 2020.

For Alle er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe barn og unge som faller utenfor pga økonomi. Organisasjonen kan søke om støtte inntil kr 30 000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med turer/turnering (egenandel) til disse barna.

Kriterier:

  • Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.
  • Søkerne må benytte midlene til de som har behov og utarbeide retningslinjer for hvem som kan få midler.
  • Søkerne må ettersende en kort rapport hva gaven er benyttet til.