FOR ALLE!

FOR ALLE!

Målet med FOR ALLE! er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi. Dette får å sikre at barn ikke ekskluderes fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere barn får gode oppvekstmiljø . Til nå har Stiftelsen delt ut til over 230 ulike organisasjoner for til sammen 5 990 000 kr.

FOR ALLE! er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor på grunn av økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 30.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med egenandel til turer/turneringer i Norge og Norden til disse barna.

 

Kriterier:

  • Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.
  • Søkerne må benytte midlene til de som har behov og utarbeide retningslinjer for hvem som kan få midler.
  • Søkerne kan få honorert utgifter fra søknadsrunden start (henholdsvis fra 19.august og fra 19.februar)
  • Søkerne må sende en signert rapport fra daglig leder eller styreleder som viser hvor mange medlemmer som har fått støtte og hva disse har fått støtte til.

 

Her kan du lese hvordan Vesterlen Speiderkrets og Sunde Idrettslag har brukt FOR ALLE! midler!

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter prosjekter som går på økonomisk utenforskap. Vi ønsker at alle barn og unge blir inkludert i samfunnet.