Sparebankstiftelsen SR-Bank er SpareBank 1 SR-Banks største eier

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Bankens egenkapital bestod av sparebankens eget fond (grunnfondet) og egenkapitalbeviskapital.  Egenkapitalbeviseierne fikk byttet sine egenkapitalbevis i aksjer ved omdanningen. Grunnfondet  ble også omdannet til aksjekapital som nå eies av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Eierandelen i banken er 29,8 %.

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjoner ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank ASA og ved utdeling av allmennyttige gaver. Eierskapet skal minst utgjøre 25% av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

Formål, visjon og verdier

Visjon: Sammen skaper vi gode lokalsamfunn.

Verdier: Engasjere, skape og utvikle. Sammen skaper vi verdier.

Sparebankstiftelsen SR-Bank sitt formål: Å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i Sør-Vestlandet.

To fornøyde speidere ute på tur fra KFUK-KFUM speiderne 25.Stavanger.

Strategiplan 2022-2026