Stiftelsen ble etablert 1.januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til ASA. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være en betydelig eier i SpareBank 1 SR-Bank ASA og eierandelen skal minimum være 25%. Formålet med eierpolitikk er å sikre et langsiktig fundament for Stiftelsens vekst og utvikling gjennom å uttrykke klare forventninger til virksomheten i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Eierpolitikken er i hovedsak basert på Stiftelsens § 1-2 Formål:

“Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank.”

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, samt med sikte på å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank ASA og på annen måte. For øvrig kan Stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med det angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for Sparebankstiftelser. Eierpolitikken fastsettes av generalforsamlingen.

Stiftelsens forventninger til banken er innenfor følgende områder:

– Verdiskaping og resultat
– Bankens markedsområde
– Soliditet og risiko
– Eierskapet
– Utbyttepolitikk
– Representasjon i styrende organer
– Kontakt mellom Stiftelsen og banken.

Verdiskaping og resultat

Stiftelsen skal være en langsiktig og god eier for banken og ønsker gjennom godt samarbeid å bidra til høy verdiskaping for begge parter.

“Går det godt for banken, så går det godt for Stiftelsen”.

Det er viktig for Stiftelsen at banken leverer gode resultater over tid. Gode resultater gjenspeiler en god organisasjon som kontinuerlig klarer å tilpasse virksomheten til nye kundekrav og rammebetingelser. Gode resultater i banken er en forutsetning for at Stiftelsen skal kunne være en god eier og bidra med allmennyttige gaver.

Markedsområde

Grunnlaget for Stiftelsen går tilbake til 1839 og etableringen av Egersund Sparebank. I disse årene har SpareBank 1 SR-Bank spilt en viktig rolle i regionens økonomiske og sosiale utvikling. Stiftelsen ønsker at banken også i fremtiden skal være regionens viktigste finanskosern og bidra til at regionen fortsatt er en god plass å arbeide og bo.

Stiftelsen vil at banken i hovedsak dedikerer ressursene til egen region. Dette er viktig for at banken til enhver tid skal sikre kapital og menneskelige ressurser til å skape vekst og utvikling i regionen.

Soliditet og risiko

Stiftelsen vil at banken skal ha god soliditet i tråd med offentlige krav og sammenlignbare banker. Stiftelsen ønsker videre at kapitalalllokering i størst mulig grad tar hensyn til behovet for kapital i regionen og at det ikke bindes opp egenkapital i virksomhetsområder som ikke er i tråd med bankens langsiktige strategi. Veksten skal tilpasses tilgangen på kapital og at banken har nødvendig kompetanse.

Banken skal ha god risikospredning på sin aktivitet og unngå aktviteter som kan gå ut over bankens og i neste omgang Stiftelsens omdømme. Banken skal drives med lav til moderat risiko og ha risikostyring og interkontroll i tråd med anerkjente normer.

Utbyttepolitikk

Stiftelsen forventer årlige utbytter som er konkurransedyktig i forhold til tilsvarende virksomheter. Stiftelsen er avhengig av utbytte fra SpareBank1 SR-Bank ASA for å kunne bygge opp kapital for deltakelse i fremtidige emisjoner samt ha midler til utdeling av allemennyttige gaver. Stiftelsen forventer et utdelingsforhold over tid på 50% i tråd med bankens utbyttepolitikk.

Eierkapital til bankens organiske vekst bør i hovedsak dekkes gjennom driften.

Representasjon i bankens styrende organer/kontakt ledelsen

Stiftelsen ønsker å være en aktiv eier i banken gjennom å være representert i bankens styre og valgkomite samt øvrige fora i banken hvor Stiftelsen finner deltakelse hensiktsmessig. Representasjonen skal avspeile Stiftelsens eierskap i banken. Videre vil Stiftelsen gjennom deltakelse på generalforsamlingen gi uttrykk for sitt syn på saker til behandling.

Stiftelsen ønsker en løpende dialog med banken om aktuelle saker og ønsker periodiske møter med ledelsen i banken. Dette ivaretas av styreleder og nestleder i styret.