Bærekraftsstrategi 2022-2026 skal være retningsgivende for Sparebankstiftelsen SR-Bank sitt arbeid. Strategien skal vise hvordan bærekraft er integrert i Stiftelsen sin virksomhet og hvordan den påvirker våre beslutninger. Bærekraftstrategien må sees i sammenheng med andre styrende dokumenter som gavestrategi, kommunikasjonsstrategi, eierstrategi og strategi for finansforvaltningen. Stiftelsen skal være en betydelig og langsiktig eier i SpareBank 1 SR-Bank ASA og tildeler gaver til allmennyttige formål. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Stiftelsens arbeid med bærekraft skal utøves i tråd med Stiftelsen visjon og verdier.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: økonomi, sosiale forhold og klima og miljø.

Gjennom gavetildelinger, investeringer og eierskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA skal Stiftelsen bidra til å fremme og stille krav til bærekraftig utvikling i samfunnet.

Være en betydelig og langsiktig eier av Banken

Fokus på bærekraftig forvaltning er nedfelt i Strategi for finansforvaltningen med fokus på FNs Global Compact og Oljefondets etiske retningslinjer.

Stiftelsens plasseringer skal i størst mulig grad være i tråd med FNs Global Compact og Oljefondets etiske retningslinjer.

Administrasjonen har dialog med Stiftelsens forvaltere samt ledelsen i banken for å fremme fokuset på sosiale, miljømessige og forretningsetiske forhold (ESG).

Utvikle gode lokalsamfunn

Oppvekstmiljø er overordnet prioritert område for Stiftelsen. Stiftelsens prioriterte formål for øvrig: For Alle, idrett, kultur, friluftsliv og kompetanse er viktige komponenter for gode lokalsamfunn og bedre oppvekstsvilkår.

I arbeidet med å utvikle gode lokalsamfunn vektlegges betydningen av samarbeidmed frivillige lag og organisasjoner og offentlig sektor for å skape prosjekter for varig endring for særlig barn og unge.

Gavene skal støtte opp om Stiftelsens visjon om «sammen skal vi skape gode lokalsamfunn» og verdiene «sammen skaper vi verdier». Gavetildelingene skal prioritere prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge. Stiftelsen ønsker i forlengelsen av dette prosjekter som kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Tildele gaver til allmennyttige formål

Gavene fra Stiftelsen skal bidra til økt bærekraft og har derfor bærekraftsmålene inkorporert i «Gavestrategi 2022 – 2026».

Stiftelsen vurderer søknader og gavetildelinger opp mot FNs bærekraftsmål, som i dag reflekterer de tre temaene økonomi, sosiale forhold samt klima og miljø, med særlig fokus på bærekraftsmålene # 3 God helse, # 4 God utdanning, #8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, #9 Innovasjon og infrastruktur, # 10 Mindre ulikhet, # 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, #13 Stoppe klimaendringene og #17 Samarbeid for å nå målene.

3. God helse    

I FNs bærekraftsmål for god helse legges det til grunn å «sikre god helse og fremme livskvalitet for alle». Stiftelsen skal gjennom gavetildelingene bidra til positive helsetiltak for barn og unge med å fremme fysisk aktivitet, tilrettelegging for møteplasser, inkluderingstiltak for barn og unge, inkludering av personer med nedsatt psykisk og fysiske funksjonsevne og støtte psykosomatiske helsehjelpstilbud.

4. God utdanning

FN vil med dette bærekraftsmålet «sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». Stiftelsen skal gjennom gavetildelingene bidra til positive utdanningstiltak.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Et av de viktigste tiltakene mot økonomisk utenforskap er å sikre inkludering i arbeidslivet. Stiftelsen vil arbeide for å realisere prosjekter som bidrar til inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Vi prioriterer tiltak som skal skape arbeidsplasser og skaffe arbeidskraft til virksomheter i vårt geografiske nedslagsfelt.

9. Innovasjon og infrastruktur

Stiftelsen identifiserer innovasjonsprosjekter som bidrar til å skape arbeidsplasser og skaffe arbeidskraft på Sør-Vestlandet. Stiftelsen vil løfte frem prosjekter som bidrar til innovasjon og bærekraftig næringsutvikling og som bidrar til at vi har en attraktiv bo- og arbeidsregion.

10. Mindre ulikhet
Forskjellene mellom fattige og rike er generelt sett økende og bærekraftsmålet omhandler å redusere ulikhet i og mellom land og personer. Stiftelsen skal gjennom tildelingene bidra til mindre ulikhet mellom barn og unge i Stiftelsens geografiske nedslagsfelt ved å gi tilgang til aktiviteter og generell inkludering hvor økonomisk situasjon setter begrensninger.

11. Bærekraftige byer og samfunn

Stiftelsen vil prioritere prosjekter som bidrar til å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Stiftelsen vil arbeide for å fremme tiltak for gode nærmiljø og lokalsamfunn.

13. Stoppe klimaendringene

FNs forutsetning for bærekraftsmålet er at vi må «handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem». Videre er det et delmål å «styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.» Stiftelsen skal gjennom gavetildelingene bidra til positive miljøtiltak samt stille krav i forbindelse med gaver som kan ha miljømessige konsekvenser.

17. Samarbeid for å nå målene

Stiftelsen er en tydelig samfunnsaktør som initierer samarbeid på tvers av sektorer og geografi. Stiftelsen støtter prosjekter som stimulerer til deling av kompetanse på tvers av organisasjoner og som gir økt kunnskap om effekt av tiltak