Stiftelsen har 10 års jubileum i 2022!

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble stiftet i 2012 i forbindelse med at SpareBank 1 SR-Bank ble omdannet til allmennaksjeselskap. Stiftelsen er bankens største eier med en eierandel på 28,3% og gjennom våre første 10 år har vi vist et betydelig og stabilt eierskap. Vi skal være en god eier for banken og gjennom godt samarbeid bidrar vi til høy verdiskaping for begge parter. Utbytte fra banken bidrar til at vi kan ivareta sparebanktradisjonene med å gi allmennyttige gaver på Sør-Vestlandet.

Vår visjon er at «Sammen skaper vi gode lokalsamfunn». Vi engasjerer, skaper og utvikler bærekraftig lokalsamfunn for barn og unge sammen med banken, offentlig sektor, frivillige lag og organisasjoner. Det er sammen vi skaper verdier. Vi er en aktiv samfunnsaktør som identifiserer og løfter frem prosjekter for varig endring i tråd med FNs bærekraftsmål.

Vi bidrar særlig til realisering av prosjekter som bygger opp under FNs bærekraftsmål og med fokus på bærekraftsmål 3 God helse, mål 4 God utdanning, mål 10 Mindre ulikhet, mål 11 Bærekraftige byer og samfunn og mål 13 Stoppe klimaendringene. I løpet av de 10 første årene har vi tildelt 540 millioner kr til over 4500 gavemottakere på Sør-Vestlandet. Vi har to faste søknadsrunder i året, en årlig konferanse FOR ALLE! og i tillegg identifiserer vi prosjekter. Gavene utløser en betydelig egeninnsats hos gavemottakerne og bidrar til vi sammen skaper gode møteplasser, legger til rette for ulike aktiviteter, mangfold og fellesskap. De siste tre årene har vi tildelt 100 millioner kr i året til prosjekter i regionen.

Vi har i 2022 satt av 100 millioner kr til gode prosjekter som kommer inn via våre søknadsrunder. VI HAR 10 ÅRSJUBILEUM OG SKAL I TILLEGG DELE UT YTTERLIGERE 5O MILLIONER KR TIL JUBILEUMSGAVER !! Gavene er muliggjort gjennom overskuddet vi får fra SpareBank 1 SR-Bank.

Jubileumsgavene vil bli offentliggjort i løpet av dette året. De tre første gavene vil vi presentere i april og mai. Gavene vil favne bredt for barn og unge og være et ekstra løft i samarbeid med gavemottakeren. Gavene vil komme hele Sør-Vestlandet til gode, bidra til å skape aktivitet og utløse egeninnsats. Vi gleder oss til å dele gavene med dere!