FOR ALLE! koordineringsprosjekter

FOR ALLE! er Sparebankstiftelsen SR-Bank sin satsing for koordinert innsats mot økonomisk utenforskap ​

Barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er en økende samfunnsutfordring. Noe av det viktigste vi arbeider med innen FOR ALLE! er å få til felles løft for barn og unge som lever med konsekvenser av vedvarende lavinntektsutfordringer. ​

Vi har derfor igangsatt i samarbeid med organisasjoner og kommuner større koordineringsprosjekter i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand.  De første koordineringsprosjektene startet i 2020 og har derfor pågått noen år. Målet med koordineringsprosjektene er å få til tettere samarbeid på tvers av sektorer for å styrke samlet innsats for å gjøre en forskjell. Dette fordi vi tror at dersom vi klarer å løfte blikket ut av egne organisasjoner og egne sektorer, kan vi hjelpe mange flere. 

Det handler ikke om at alle aktiviteter skal skje på tvers av organisasjonene. Det handler om at vi må samarbeide for å vite om hverandre, for å kunne spille på hverandres ressurser, ikke bygge opp konkurrerende tiltak. Vi skal sørge for at vi ser tilbud i en helhet, henviser til hverandres organisasjoner og få til best mulig samspill. 

For barn og unge som trenger hjelp, betyr ikke organisasjonsnavnet noe, men at de får den hjelpen de trenger og at de møter og blir sett av trygge voksne. Via koordineringsprosjektene er det også store samarbeidsprosjekter hvor organisasjoner får til arrangementer og opplevelser som de ikke kunne gjenomført alene. 

  • Prosjektlederne arbeider for å løfte samarbeid i sin region. 
  • Prosjektlederne har også faste månedlige møter for å utveksle erfaringer og for å hjelpe hverandre kollegialt. Dette til tross for at de har helt ulike samlingssteder. 
  • Dette har også vært viktig for Sparebankstiftelsen SR-Bank å bidra til. Prosjektlederne har siden start hatt en årlig samling i regi av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Vi samles for å gjøre hverandre gode og løfte samarbeid videre!
  • Koordineringsprosjektene er en del av FOR ALLE! forskningen

FOR ALLE! Haugesund har en egen festival over 4 uker i sommerferien der rundt 1000 deltakere med egne familiedager, egne ungdomsdager og seiltur/reise. De har en egen Facebookside. De har kommet så langt samarbeidsmessig at hele strukturen for samarbeid mellom organisasjonene og så trolig kommunen har endret seg. De henviser til hverandre, ser aktiviteter på tvers og forsøker å få til helhetlige årshjul

FOR ALLE! Bergen når også 7-800 ungdommer i året med frokostmøter, arrangementer og har store planer for året som kommer.

FOR ALLE! Stavanger er enda i startfasen, men skal gjøre et spennende dypdykk innen kultur.

FOR ALLE! Kristiansand har bidratt til realisering av fritidsfondet som går over i varig drift og etablering av BUA (kåret nylig til årets beste).