Den Nationale Scene

Kulturgaver høsten 2023

Stiftelsen bidrar til kulturaktiviteter og felles opplevelser, og vi samarbeider med ulike kulturinstitusjoner og organisasjoner. Vi støtter prosjekter som har fokus på inkludering og mangfold i kulturen, tiltak som formidler historier og viderefører tradisjoner. Gavene går til forskjellige kulturarenaer, arrangementer, utstyr og kunnskapsprosjekt. Det er stor bredde i gavene.

I høst har vi tildelt 118 gaver for til sammen 22,7 millioner kroner. Her er noen av de større gaveprosjektene :

Den Nationale Scene, DNS

DNS skal skape scenekunst av høyeste kvalitet til et bredt publikum samt fremme kunstnerisk fornyelse og utvikling, samt ivareta kulturarven. De skal løfte verdier som likestilling, mangfold og ytringsfrihet, og er opptatt av teatrets betydning for inkludering og demokratisk deltakelse. Prosjektet omsøkt er kulturløft for barn og unge som det er behov for i regionen og utvide tilbudet fra DNS til at det kan bli et varig tilbud. Det tilbys i dag enkelte forestillinger og det er samarbeid med andre kulturtilbydere for barn og unge. Vi tildeler en gave på 2, 5 millioner kroner fordelt på 3 år.

Hovedgrepet er en flerårig satsing som sikrer en bred vifte av tilbud og tiltak rettet mot barn og unge. Utvikle innhold og formater tilpasset målgruppene i samarbeid med relevante partnere og teste ut ulike metoder gjennom 3 år, slik at DNS kan samle kunnskap om hva som virker. DNS skal engasjere aktører innenfor andre kultursjangre og vektlegge medvirkning og kompetanseoverføring.

DNS satsing med nye produksjoner, workshops og kulturlos-program, ønsker de å styrke samarbeidet med kunstnere i det fri feltet, samt aktører som Fyllingsdalen teater, Bergen Kulturskole, Forandringshuset, Bergen Borgerscene og Absence. Det er behov for å utvikle metoder som har overføringsverdi og som kan bidra til nytenkning for å øke kulturbruk hos barn og unge på tvers av sosiale- og økonomiske skiller.

Foto: Den Nationale Scene

Museum Stavanger, MUST

Museum Stavanger (MUST) er et av få museer i Norge som dekker så varierte fagområder som natur-, kultur – og kunsthistorie, samt sjøfart og industri. I 2025 fyller Stavanger 900 år. Kultur, sjøfart og industri (KSI) har påtatt seg oppgaven å formidle 900 år med Stavanger-historie i én storslått jubileumsutstilling. Utstillingen vil være en av de store jubileumsmarkørene i 2025, og et av de største utstillingsprosjektene ved MUST noensinne. Det er det gode grunner til. Den lokalhistoriske kunnskapen blant barn og unge har sunket kraftig de siste tiårene. Kunnskap om vår egen historie er viktig både for egen identitetsutvikling og for det sosiale fellesskapet. I en tid med økende polarisering, er det viktigere enn på lenge å løfte frem historien som en samlende kraft i lokalsamfunnet. Men for å lykkes, kreves en helt ny tilnærming til vårt publikum. De ønsker å plassere de historiske gjenstandene inn i et konsept inspirert av scenografien. Slik vil utstillingen også bli en sanselig opplevelse, og slik vil jubileumsutstillingen bli en helt ny måte å erfare historien på.

Stiftelsen støtter utstillingen med totalt 1, 6 millioner kroner.

Foto: Museum Stavanger

KODE

KODE Kunstmuseer og komponisthjem er museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk. KODE er et sammensatt museum og skal være en møteplass for mennesker i alle aldre og livssituasjoner. De ønsker spesielt å nå flere barn og ungdommer.

Gaven på 900 000 kroner er til et tredelt mangfoldsprosjekt: 1. Kunstsatellitt – kunstformidling i bydeler med lav levekårsstandard og lav kulturdeltakelse (20 arrangement) 2: Videreføring og utvikling av ungdomstilbud i samarbeid med Forandringshuset (26 arrangement) 3. Familietilbud i museet: Scenekunst i museet på tvers av språklige barrierer: dans, musikk og visuell kunst med spesielt fokus på familier med språklige barriere eller andre ulike funksjonsbarrierer.

De ønsker å gjøre KODE mer tilgjengelig ved å tilpasse et godt tilbud til målgrupper som ofte faller utenfor byens kunst- og kulturtilbud. Dette vil de blant annet gjøre ved å oppsøke andre bydeler og tilrettelegge for opplevelser der barn og unge ferdes i sin hverdag og oppvekstmiljø. I dette ligger også ulike barriere; kulturelle, språklige, økonomiske og sosiale. KODE ønsker å være en ressurs i arbeidet med å skape et trygt og inkluderende nærmiljø for barn og unge, og med kunstsatellittene ønsker de å skape kreative fellesskaper rundt kunst og kultur. Dette vil være et lavterskeltilbud som også inviterer med inn foreldre og søsken for å styrke familiebånd og knytte familier i områdene tettere sammen.

Foto: KODE

Elefantteateret

Har du besøkt Elefantteateret? 🐘🐘 Det er et sted for undring og opplevelse, et sted som formidler forestillinger og konserter av høy kunstnerisk kvalitet for barn i alderen 0-5 år, for familier og foresatte og institusjoner så vel som barnehager. Et sted hvor de prøver å forstå verden fra barnets perspektiv.🫶

🐘 Elefantteateret har fått videre støtte til forestillinger i 2025- 2027.

🐘 Målet er at alle barnehagebarn i Stavanger kommune skal få gode kunstneriske opplevelser.

🐘 Høstens gave er på 3 millioner kroner.

Prosjekttegning av den flytene utstillingen i Nodeviga, Odderøya. Foto Helen & Hard.

Vest Agder Museet

Kristiansand og regionen rundt er uløselig knyttet til det maritime. De senere årene har det vært utstilt mange flotte mindre båter i både tre og plast i Nodeviga. Disse har vært et yndet fotomotiv for mange av turistene som besøker byen. Utstillingen har blitt en realitet gjennom godt samarbeid mellom Bragdøya kystlag, mange private båteiere og Vest-Agder-museet. Bryggene i Nodeviga har imidlertid sett bedre dager, de er ikke universelt utformet og har store begrensninger når det kommer til formidlingen av den maritime historien. Det ønsker Vest-Agder-museet å gjøre noe med.

– Vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank er stolte over å få mulighet til å bidra til realisering av prosjektet «vannspeilet» på Odderøya. Vest-Agder-museet gjør med dette en forskjell på flere måter. For det første øker de barn og unges forståelse av regionens viktige maritime kulturarv. Det er spennende at de kombinerer aktiviteter for aktiv læring, utstilling av autentiske båter og digital formidling. I tillegg vil utstillingen bidra til et vakkert og estetisk områdeløft. Siden hele området er innfartspunktet på Odderøya som turområde, vil dette prosjektet være til glede for veldig mange. Det er med stor glede å kunne tildele Vest-Agder-museet 2 millioner kroner til prosjektet «vannspeilet» – flytende maritim utstilling ved nytt museumsbygg på Odderøya sier Jannicke Haugan fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

Prosjekttegning av den flytene utstillingen i Nodeviga, Odderøya. Foto Helen & Hard.