Vi støtter friluftsrådene med 10 millioner kroner

Vi i Stiftelsen støtter prosjekter som bidrar til at barn og unge blir nysgjerrige på naturen og som bidrar til økt aktivitet i naturen. Vi legger vekt på prosjekter som tilrettelegger ferdsel i naturen på en god måte. Vi samarbeider med de 8 friluftsrådene på Sør-Vestlandet om mange prosjekter. Nå i år markerer vi 10 års jubileum og vi ønsker å løfte frem kystfriluftslivet.

Den første jubileumsgaven på 10 millioner kroner går til de 8 friluftsrådene som med utgangspunkt i sitt geografiske område skal legge til rette for kystfriluftslivet. Prosjekter er bygg, padlehuker,grillhytter som bidrar til at en kan søke ly når en er på tur langs kysten. Det er både restaurering av eksisterende bygg og nye bygg. Friluftsrådene ønsker å legge til rette for kystled, slik at du lettere kan planlegge turer for flere dager langs kysten med båt, kajakk eller langs land. Kyststier som bidrar til alle kan oppleve flott natur langs kysten er etablert flere steder, men her ønsker friluftsråd å videreutvikle kyststien på nye steder. God møteplasser for barn og unge som friluftsskole og ferietilbud bidrar til at flere får gode naturopplevelser og kunnskap og god ferdsel i naturen.

Vi presentere de 8 friluftsrådene og hva de skal bruke sin del av gaven til. Friluftsrådene har stor aktivitet i sine områder, og vi oppfordrer dere til å sjekke ut de respektive hjemmesidene for å få god informasjon om aktivitetstilbudet de har. Vi gleder oss til å treffe dere ute i naturen!

Bergen og Omland Friluftsråd

Stiftelsen støtter Bergen og Omland Friluftsråd kr 2.000.000 til prosjektet «kystled- overnattingstilbud langs kysten». Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan med deltagerkommuner i Bergensregionen: Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Tysnes, Vaksdal og Øygarden. BOF ønsker å være en viktig bidragsyter i målet om at befolkningen i Vestland (gamle Hordaland) skal ha mulighet til å drive et variert friluftsliv, både i nærmiljøet og i naturen.

BOF ønsker nå å utvide konseptet med ulike måter å skape overnatting. Det vil være gapahuk/grindabygg, kystlednaust, kystledhus (kan leies), padlehuk eller andre små bygg for overnatting, rasteplass med bord/benker og grillplass/gruer og teltplasser. Målet er å gi et lavterskeltilbud til innbyggere. Dette vil vesentlig styrke det eksisterende tilbud, da mange av friluftsområder i dag allerede har et tilretteleggingstilbud. 

Friluftsrådet Vest

Stiftelsen støtter Friluftsrådet Vest kr 1.000.000 til prosjektet «tilrettelegging av sti, gapahuker og kystled».Friluftsrådet Vest får støtte til fire prosjekter innen kystfriluftsliv i Nord- Rogaland og Sunnhordaland. De vil øke satsingen på kystfriluftsliv som de ser har fått økt interesse i regionen de siste årene. Friluftsrådet bygger turveier, merket og skiltet stier langs kysten, og lagt til rette for båtliv, padling og andre aktiviteter.

Lindøy Friluftsområde på Karmøy der prosjektet er turvei og gapahuk.Lindøy er et område Friluftsrådet har lagt ned betydelig innsats på å tilrettelegge og utvikle over flere år som nå skal gjøres enda mer attraktiv til å benytte.

Vibrandsøy i Haugesund der prosjektet er turvei.Det er behov for å oppgradere de gamle ferdselsveiene på Vibrandsøy, slik det blir lettere å komme seg fram med barnevogn og rullestol.

Hystadmarkjo på Stord der prosjektet er Kyststi.Hystadmarkjo friluftsområdet ligger nord for Leirvik sentrum og det er opparbeidet en kyststi av enkel standard gjennom området som har behovet for en oppgradering. 

Vibrandsøy/Karmsundet der prosjektet er ny kystledbåt.Friluftsrådet har hatt suksess med utlån av en robåt fra Dokken Museum til bruk for å ro til Vibrandsøy eller i Karmsundet.

Ryfylke Friluftsråd

Stiftelsen støtter Ryfylke Friluftsråd kr 1.350.000 til prosjektene «kystled Ryfylke». Ryfylke friluftsråd har 7 fast ansatte og er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 9 kommuner i Ryfylke og på Nord-Jæren. Friluftsrådets oppgave er å sikre, tilrettelegge og drifte områder for friluftsliv av forskjellige slag til allmenn bruk. I tillegg skal Friluftsrådet arbeide for å skape større forståelse for friluftslivsområdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv. 

Friluftsrådet har i denne omgang fire satsingsområder som vil bidra til å få kystled i Ryfylke. Kystledsatsingen vil bidra landingsplasser for kajakk og robåt. Bidra til rehabilitering av naust. Registrere alle kaier og fjerdingsskifte som var den gamle kystleden i Ryfylke. En vil lage gjestehavner og uthavner for vanlig båter og teltmarker og gapahuker for soveposestandard. Videre vil friluftsrådet skape møteplasser for kompetansedeling om kystled i regionen slik at en kan videreutvikle tilbudet.

Jæren Friluftsråd

Stiftelsen støtter Jæren Friluftsråd kr 1.250.000 til prosjektet «kyststi Jæren». Jæren Friluftsråd ønsker å få til en sammenhengende kyststi fra Tungenes i nord til Sirevåg i sør. Friluftsrådet har fått på plass bekreftelse om tilråding av kyststi fra Statsforvalter i Rogaland og tilråding fra Rogaland fylkeskommune. 

Kyststi Jæren er ønsket om å få til sti på rett plass og den skal tåle stor trafikk. Mange har i flere år snakket om og ønsket seg en hel 70 km sti langs Jærkysten som er tilrettelagt med merking, skilter, gjerdeklyvere og klopper. En sti der man kan gå uten å ødeleggeverdifulle naturkvaliteter eller for landbruksinteresser. Deler av Jærkysten er merketsti, Kongevegen (Hå kommune) og Kyststi Sola. Kyststi Sola har vært åpen siden 2015. Denne stien går i variert kystnatur, over 20 eiendommer og benyttes hele året. Jæren Friluftsråd har verdifull erfaring i trasévalg, merking, drift av sti, grunneieravtaler og årlige driftskostnader. 

Gaven vil gå til arbeidet med å få på plass ulike avtaler, bygge stier og opprette gode samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner.

Dalane Friluftsråd

Stiftelsen tildeler Dalane Friluftsråd kr 550.000 til prosjektet «ferieaktiviteter for barn og tilrettelegging av stier». Dalane friluftsråd er ett interkommunalt foretak, med kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal som eiere. Disse fire kommunene utgjør Dalaneregionen, som ligger helt sør i Rogaland fylke.I samarbeid med eierkommunene, fylkeskommunale, statlige organ og frivillige lag og foreninger arbeider friluftsrådet aktivt for å skape større interesse og forståelse for friluftslivet i regionen. Samtidig er det et mål å være pådriver for å bedre mulighetene for et allsidig friluftsliv i Dalane. Prosjektene er:

Ferieaktiviteter for barn– Målsettingen er å gi en introduksjon til og opplæring i friluftsliv som grunnlag for videre friluftsaktivitet

Gapahuk Skjelbreidlega– Langs turveien «Den gamle Jærbanen» fra Eide i Eigersund til Maurholen vil de sette opp en gapahuk i området Skjelbreidlega.

Dalane kyststi– Dalane kyststi er under utvikling, stien går fra Hellvik, gjennom Egersund videre nedover kysten forbi Mong og Nesvåg, over til Sogndalstrand videre til Jøssingfjord og til Åna-Sira. 

       

Lister Friluftsråd

Stiftelsen tildeler Lister Friluftsråd kr 1.350.000 til prosjektet «kystledhytter». Lister Friluftsråd er det interkommunale frilufts-samarbeidet for Listerregionens seks kommuner med Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad, Farsund og Lyngdal.Selv om Listerregionen har enkelte kystledhytter, er det stor avstand mellom disse til å kunne ferdes mellom dem. Interessen for enkel overnatting i skjærgården er dessuten av et slikt omfang at det er godt grunnlag for å kunne holde flere kystledhytter åpne. 

Det overordnede målet for kystleden i Lister er gode muligheter for ferdsel og enkel, rimelig overnatting i skjærgården åpen for allmennheten, adkomstmuligheter til hyttene med kajakk eller båt og overkommelige dagsetapper mellom hyttene. Disse hovedmålene vil de nærme seg gjennom to delmål; ett som går på å etablere to allment tilgjengelige overnattingshytter og ett som går på å lage en plan for kystledhytter i Lister.

•Kystledhytter: Opprette tre kystledhytter i Listerregionen, en i Tarmevika i Flekkefjord og en på Langøy i Farsund og en på Ullerøy i Farsund.

Midt Agder Friluftsråd

Stiftelsen tildeler Midt Agder Friluftsråd kr 2.000.000 til prosjektet «Naturskole Harkmarkfjorden». Midt-Agder Friluftsråd er et frivillig, interkommunalt samarbeid. Eierkommuner er Kristiansand, Vennesla, Birkenes, Evje og Hornnes, Iveland, Lillesand, Bygland, Valle, Bykle, Lindesnes og Åseral.

Naturskole Harkmarkfjorden skal inngå i Midt‐Agder Friluftsråds naturskolekonsept. Dette består blant annet av leirsteder i særlig egnede områder i regionen. Disse leirstedene er spesielt tilpasset utdanningsinstitusjoner og nasjonale mål for oppdragelse og læring (læreplanene). Harkmarkfjorden og Storestøl har kvaliteter som gjør dette til et spesielt godt egnet område for å etablere en slik leir.

Storestøl er et etablert friområde med eksisterende tilrettelegging for opphold og aktivitet i friluft. Et leirsted her vil supplere og forsterke friluftslivsmulighetene i området uten å fortrenge dagens aktiviteter. Den skjermede fjorden og Selvågen gir spesielt godemuligheter for grunnopplæring i bading/svømming/livredning, bruk av farkoster ‐robåt/padlebrett, fisking og navigering. 

Friluftsrådet Sør

Stiftelsen tildeler Friluftsrådet Sør kr 500.000 til prosjektet «kyststi Grimstad». Friluftsrådet Sør fullfører prosjektet med å få på plass om lag 80 km kyststi gjennom Grimstad kommune. Friluftsrådet vil bygge videre det arbeidet som tidligere er gjort for å få valgt trasé.

Friluftsrådet Sør utfører all merking og skilting, systematiserer alle grunneieravtaler, digitaliserer den merkede traseen og registrerer alle merker og skilt som georeferert informasjon. De vil starte arbeidet der kyststi Arendal begynner ved Grimstad grense, og jobbe oss vestover mot Lillesand grense. 

Sammenhengende kyststi bidrar til at befolkningen får tilgang til flotte områder og legger rette til friluftsopplevelser. Erfaringer fra etablering av kyststi viser at flere kommer ut på tur som bidrar til god helse og at alle får denne tilgangen.