Blå Kors Kristiansand tar over stafettpinnen!

I 2021 startet FOR ALLE! koordineringsprosjektet drevet av Kristiansand kommune hvor målsetningen med prosjektet var å bidra til etablering av fritidsfond i kommunen og få til bedre samarbeid mellom organisasjoner for felles og samlet innsats om tiltak for inkludering av barn og unge. Raskt etter prosjektstart sørget prosjektleder Monica Brandsrud for utvikling av digital søkeprosess og utlysning av mulighet til å søke. Fritidsfond var et av de viktigste prioriterte ønskene fra organisasjonene i kommunen og det å ha en øremerket ressurs til å jobbe med etablering av fritidsfondet har vært helt avgjørende. Det ble etter hvert hentet nasjonale midler til prosjekt, Kristiansand kommune satte av enda mer midler til fondet og nå tas det inn i ordinær drift i kommunen.

Det har ikke vært en felles utlånsordning i Kristiansand som større grupper som organisasjoner og skoler/klasser kan benytte.  Styringsgruppen til FOR ALLE! Kristiansand ønsket at det ble prioritert et felles utstyrslager for å sikre at utstyr ikke er et hinder for deltakelse i aktiviteter og inkludering av dem som ellers ville stått utenfor. BUA utstyrslager ble etablert i mars 2023.

I løpe av prosjektperioden har også FOR ALLE! prosjektet arrangert en to dagers festival i Kristiansand kommune før oppstart skole for ungdom som et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og organisasjoner. Det har blitt en festival som virkelig har vist igjen i bybildet i Kristiansand.

FOR ALLE! Kristiansand har i løpet av første prosjektperiode vist solide resultater med både etablering og utvikling av fritidsfondet som nå tas videre til varig drift, med etablering av BUA som raskt ble kåret til Norges beste og gjennomføring av den årlige Tress-festivalen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er stolte samarbeidspartnere bak prosjektet som har oppnådd varige, strukturelle endringer.

Fra våren 2024 tas stafettpinnen videre av organisasjonene i Kristiansand med Blå Kors Kristiansand i førersetet. FOR ALLE! videreføres som et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører i Kristiansand som jobber med barn og unge som målgruppe. Det er i forkant av prosjektstart gjort forpliktende avtaler mellom Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP), Røde Kors v/Fellesverket og Blå Kors Kristiansand. Gruppen vil utvides gjennom prosjektperioden med andre aktører fra frivillighet og offentlig sektor. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle samarbeidsrelasjonene mellom organisasjonene til å bli et forpliktende samarbeid. De erfarer at det som kan være til hinder for samarbeid ligger hos organisasjonene og ikke hos målgruppen. Prosjektet har som mål å få til et helt konkret samarbeid både i hverdagen, men også i enkeltprosjekter.

Gaven er til tre årig prosjektperiode.

Gavene er muliggjort som følge av overskuddet som kommer fra SpareBank 1 SR-Bank💙