Vi har igangsatt forskningsprosjekt på FOR ALLE!

Barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er en økende samfunnsutfordring. FOR ALLE! er vårt løft for å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge i regionen. Sammen med frivillige lag, organisasjoner og offentlige instanser kan vi gjøre en enda større forskjell for de barna som trenger det mest. Via satsingen FOR ALLE! har vi tildelt store koordinerende samarbeidsprosjekter og prosjekter i regi av organisasjoner og offentlig forvaltning. 

Vi trenger mer kunnskap om effekt av tiltak. Hvilke prosjekter har potensial for å skape en endring? Dette er en kunnskap som etterlyses. Derfor har Stiftelsen igangsatt forskningsprosjekt på FOR ALLE!

De tre overordnede problemstillingene i evalueringen vil i seg selv berøre ulike sider ved satsningens samfunnsnytte: 

1) I hvilken grad treffer de prosjektene som mottar gaver fra FOR ALLE-satsingen barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer? 

2) Hva kjennetegner de tiltakene/prosjektene som lykkes godt med å treffe barn og unge i målgruppen? 

3) I hvilken grad medfører de støttede prosjektene/tiltakene endringer i deltakernes levekår og/eller livskvalitet? 

Ved å belyse disse problemstillingene vil vi få kunnskap om den nytten prosjektene har for barn, unge og deres familier og vi vil få kunnskap om hvilke elementer i prosjektene som kan være særlig effektfulle for å treffe sårbare grupper. Dette vil være uttrykk for prosjektenes samfunnsnytte. 

Er dette forebyggende innsatser som kan forventes å gi avkastning over tid, for eksempel ved at det kan ha en positiv påvirkning på barns sosiale deltakelse også ut over deltakelsen i prosjektet? 

I hvilken grad utgjør prosjektene et viktig supplement til offentlige innsatser?

Resulterer koordinering av innsats fra lag og foreninger i at organisasjonene totalt sett når ut til flere barn, unge og familier/foreldre? 

Skapes det merverdi av at flere organisasjoner og lag går sammen? Eller motsatt: 

Kan det tenkes at koordineringsprosjekter skaper gnisninger mellom organisasjoner med til dels overlappende målgrupper, og demper entusiasme og lokalt engasjement blant frivillige aktører? 

Eller kan det tenkes at de direkterettede prosjektene fortrenger andre tilbud snarere enn å være et supplement? 

Deltagerne i de undersøkte tiltakene vil være grupper av barn, unge og voksne som ellers er vanskelig å nå og som vi derfor vet relativt lite om. Funn fra prosjektet vil derfor ha en særskilt forskningsmessig verdi. I tillegg vil prosjektet tematisere sentrale spørsmål om hvordan vi lykkes med inkluderende tiltak.