Hjerte for Sandnes

Hjerte for Sandnes driver et utstrakt arbeid for mennesker med sammensatte utfordringer. De har ukentlig kontakt med over 130 familier og 100 enkeltpersoner. Hjerte For Sandnes er tildelt kr. 2,3 millioner til prosjekt AKSEPT som omhandler å lage en helhetlig modell for oppfølging av familier som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sandnes kommune.  

Målsetting med prosjekt AKSEPT er å utarbeide en metode for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner i arbeidet med sårbare og vanskeligstilte barnefamilier. Metoden skal påvirke familiene som system og barna, og stimulere til økt samfunnsdeltakelse for foreldre og barn.  Metoden skal bestå av en samarbeidsmodell mellom offentlig sektor og det skal tilbys samlinger som stimulerer til samfunnsdeltakelse på ulike måter.

Mange barn og familier lider av utenforskap eller manglende aksept på ulike arenaer. Det kan være mange bakenforliggende grunner for utenforskapet. Det kan handle om familiens manglende økonomi, foreldrenes mangel på arbeid og samfunnsdeltakelse eller mangel på informasjon om systemer i samfunnet.

Prosjektet er et tiltak for bedre psykisk helse og livskvalitet. Det skal bidra til mindre ulikhet ved å øke samfunnsdeltakelse og er et inkluderingstiltak for å forhindre utenforskap.

FOTO: Hjerte for Sandnes