Springbrett for ungdom

Springbrett for ungdom

Springbrett for ungdom er en ideell frivillige organisasjon som tilbyr gratis kurs og aktiviteter for unge mellom 13 og 25 år. Ungdommene oppleve livsmestring gjennom opplevelser innen idrett, kultur, kurs og fritidsaktiviteter. De ønsker å skape relevante og inkluderende tilbud uavhengig av sosioøkonomiske barrierer. Alle barn og unge har rett til fritid og til å delta i kunst og kulturliv. Ikke alle får den muligheten og derfor er alle aktiviteter hos Springbrett for Ungdom gratis. Hittil kun basert på frivillig innsats har det generert et tilbud for nærmere 900 ungdommer årlig med ventelister. 

Springbrett for ungdom er i prosess med en modell og en metode som har fått nasjonal oppmerksomhet. Ungdommene får et bredt tilbud innen idrett, kultur, aktiviteter og ulike kurs og tilbudet utvikles av ungdommer selv via eget ungdomsråd. Frivillige om organiserer arbeidet gjennom 7 ulike grupper; Springbrett til kultur, Springbrett til kurs, Springbrett til svømmeglede, Springbrett til idrett, Sommer med Springbrett, Frivillig med Springbrett og Ungdomsrådet. 

Utfordringene er mange for unge i oppveksten. Mange unge opplever utenforskap, oppvekst i langvarig fattigdom, kriminalitet, lediggang, mobbing, rasisme, manglende selvtillit, store krav fra foresatte og samfunn, post-pandemi utfordringer, rusutfordringer og utfordringer i forhold til egen mental helse. Det er her Springbrett for ungdom kommer på banen og utvikler en modell som har vekket oppmerksomhet med gode tilbakemeldinger og gode faktiske resultater. De ser hele ungdommen uansett hvilke utfordringer hen måtte ha. De viser dem tillit, gir dem bedre tro på seg selv og sine ferdigheter med mål om at de skal se sine egne ressurser som unge lovende mennesker. Deres modell og resultater har vekket oppsikt, også utenfor Bergen. Det handler om å skape et tilbud basert på ungdommenes egne ønsker, hvor de selv først mottar og så yter tilbake som frivillige. 

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt et 3-årig prosjekt på 3 millioner kroner. Dette prosjektet skal hjelpe dem til å sette i system en bærekraftig organisasjonsmodell med potensiell mulighet for skalering til andre områder.

Bilder fra Springbrett for ungdom