Fargerik håndball i regi av Sørvest håndballforbund
Sparebankstiftelsen SR-Bank er SpareBank 1 SR-Banks største eier.

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Bankens egenkapital bestod av sparebankens eget fond (grunnfondet) og egenkapitalbeviskapital.  Egenkapitalbeviseierne fikk byttet sine egenkapitalbevis i aksjer ved omdanningen. Grunnfondet  ble også omdannet til aksjekapital som nå eies av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Eierandelen i banken er 28,3 %.

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjoner ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank ASA og ved utdeling av allmennyttige gaver. Eierskapet skal minst utgjøre 25% av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

Styrende organer

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen, og denne velger styret. Generalforsamlingen skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

På generalforsamlingen møter 23 representanter er valgt av og blant SpareBank 1 SR-Banks kunder fra Agder, Hordaland og Rogaland. Det er 12 varamedlemmer. Sammensetningen av generalforsamlingen gjenspeiler de regioner hvor banken har sitt utspring og hvor sparebankens fond over tid ble bygget opp.

Medlemmer 2020
Eyvin M Olsen
Staale Grude Haaland
Gunnar Kolnes
Lene Ring
Tor Gismarvik
Siv Gausdal Eriksen
Lars Gøran Ulriksen
Stein Aarsland
Svein Jacob Mathisen
Borgny Eik
Siri Ommedal
Leif Sigurd Fisketjøn
Martin Gjeldsvik
Brit Elisabeth Bratland
Jan Gunnar Mattingsdal
Åse Lill Kimestad
Else Lill Horjen
Elisabeth Slettedal
Svein Arne Eidsvik
Stein Egenes
Kristin Arefjord Stave
Mona Røsvik Strømme
Åge Eikeland

Varamedlemmer 2020
Frank Hoff Nilsen
Ingolf Steensnæs
Egil Mønnich
Odd Netteland
Annelin Tangen
Seyfi Akinci
Tor Olav Schibevaag
Karl Endre Igland
Terje Johnsen
Monica Hannestad
Juliet Scheherazade Balgobin
Svein Ove Alvestad

Styret består av 7 personer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene kommer fra Rogaland, Agder og Hordaland. Styret har bred kompetanse fra næringsliv og offentlig virksomhet. Styrets hovedoppgaver er forvaltning av eierskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA samt beslutte gaver til allmennyttige formål. Daglig leder har bred erfaring fra SpareBank 1 SR-Bank. Stiftelsen har kontor sentralt i Stavanger.

Styremedlemmene er Tore Heggheim, Kim Ingebretsen, Odd Rune Torstrup, Merete Eik, Hege Skogland Mokleiv, Inger Elise Iversen og Mette Nora Sætre.
Varamedlemmene er Pia Warland og Kristine C Hernes.

Styreleder Tore Heggheim

Tore Heggheim, født 1971, Stavanger. Heggheim er utdannet siviløkonom og AFA.  Tidligere porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, og er nå privat investor i Svithun Finans AS. Han er styremedlem i Progressus AS.

Kim Ingebretsen

Kim Ingebretsen, født 1975, Lyngdal. Ingrebretsen har vært banksjef i SpareBank 1 SR-Bank for kontorene Flekkefjord og Lund, Lyngdal og Farsund fra 2006 frem til 2015. Videre har han de siste årene vært distriktssjef på Kruse Smith. Utdannelse med master innen ledelse samt Siviløkonom.

Hege Skogland Mokleiv
Nestleder Hege Skogland Mokleiv

Hege Skogland Mokleiv,født 1970, Haugesund. Mokleiv er medeier og daglig leder for Permanor AS, fryselagerbedrift. Utdannet innen adm./økonomi/ledelse, og har en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Mokleiv er nestleder i styret i Kolumbus AS, samt styremedlem i NHO Rogaland.

Merete Eik

Merete Eik, Stavanger. Havnedirektør i Stavanger med over 10 års erfaring som direktør på Rogaland Teater. Hun har lang styreerfaring fra ulike styrer som Stavangerregionen Havn Eiendom og SpareBank 1 Næringskreditt.Utdannelse med master innen økonomistyring med en grunnutdanning innen arts and business administrasjon.

Inger Elise Iversen
Inger Elise Iversen

Inger Elise Iversen, født 1961, Bergen/Egersund.Daglig leder Kavlifondet i Bergen fra 2011. Hun har utdannelse innen økonomi med sykepleierutdannelse som grunnutdannelse. Hun har erfaring innen økonomi samt 18 år som Human Resource Developer for Hansa Bryggeri.

Odd Rune Torstrup
Odd Rune Torstrup

Odd Rune Torstrup, Født 1959 Stavanger, advokat ved advokatfirma Torstrup AS.
Utdannet som jurist ved Universitetet i Bergen med politiskolen som grunnutdannelse. Han er en engasjert advokat både i sivile saker og straffesaker.

Mette Nora Sætre

Mette Nora Sætre, født 64 Bergen. Sætre er i dag næringssjef i Hordaland fylkeskommune. Hun har bred erfaring fra det private næringsliv, organisasjonsliv og offentlig forvaltning gjennom ulike prosesser og utviklingsoppgaver på flere nivå. Sætre har blant annet hatt styreverv i Sportsklubben Brann og Bergen kunstmuseum

Daglig leder Tor Dahle

Tor Dahle, født 1952, Stavanger. Daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Styremedlem SpareBank 1 SR-Bank ASA fra 2013. Siviløkonom fra NHH. Har vært økonomidirektør i Sparebank 1 SR- Bank, og sist som administrerende direktør i SR-Investering AS.

Valgkomité består av 5 medlemmer fra generalforsamlingen. Den skal forberede valgene til de ulike styrende organer (generalforsamling, styret, styreleder, kontrollkomité) og foreslå godtgjørelse til de ulike tillitsvalgte.


Eyvin Olsen – leder
Borgny Eik
Siri Ommedal
Leif Sigurd Fisketjøn
Kristin Arefjord Stave

Varamedlem
Elisabeth Slettedal

Daglig leder
Tor Dahle
Tlf. 915 47 503
tor.dahle@stiftelsensrbank.no

Gave- og kommunikasjonssjef
Ellen Berg Instefjord
Tlf. 414 02 730
ellen.instefjord@stiftelsensrbank.no

Administrasjonssjef
Marit Idsøe Refvem
Tlf.475 22 094
marit.refvem@stiftelsensrbank.no

Prosjektleder
Jannicke Haugan
Tlf. 992 46 749

Jannicke Haugan

Gavepolitikk

Sparebankstiftelsen SR-Bank kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Overordnet målsetting

Utdeling av gaver til allmennyttige formål skal skje i tråd med Stiftelsens visjon om “Sammen skaper vi verdier” samt Stiftelsens verdier “Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn”. Gode lokalsamfunn kjennetegnes ved:

  • Apparat som fanger opp barn og unge som faller utenfor enten skole, organisasjonsliv eller annet
  • Tiltak slik at flere barn og unge gjennomfører utdannelse
  • Gode fritidstilbud for alle barn og unge
  • Møteplasser for å legge til rette for god inkludering
  • Godt helsetilbud for innbyggerne
  • Tilgang til rekreasjonsområder
  • Gode kulturtilbud
  • Rikt organisasjonsliv
  • Tilbud på arbeidsplasser
  • Inkluderende arbeidsliv

Formålene dekker de fleste områder som bygger opp om gode lokalsamfunn, men Stiftelsen skal de neste årene har ekstra fokus på oppvekstvilkår. Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge. Gavene kan bidra til å forbedre oppvekstsvilkårene for barn og unge generelt og bidra til inkludering av barn og unge som faller utenfor samfunnet på forskjellige måter.

Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats og midler fra andre i prosjektene. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet og ha varig verdi.

Stiftelsen skal tilstrebe at gavene gjør en forskjell, blir signalprosjekt på sitt område og setter varige fotavtrykk. Stiftelsens gavepolitikk er basert på vedtektene §1-2 og §3-2. Retningslinjene for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling.

Tildelingskriterier:

Stiftelsen velger ut aktuelle prosjekter blant søkere som har sendt søknad via Stiftelsens hjemmeside.

Stiftelsen ser etter tydelige prosjekter som kommer mange til gode. Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres.

Stiftelsen kan kanalisere en del av gavemidlene gjennom kunderådene i Sparebank 1 SR-Bank ASA. Kunderådene kan komme med anbefaling på breddegaver til prosjekter i regi av foreninger og lag i lokalmiljøene som har søkt via Stiftelsens nettside.

Kunderådene sender sine anbefalinger på gaver til styret i Stiftelsen som beslutter tildeling innenfor Stiftelsens gavepolitikk og prioriterte formål.

Før utbetaling av tildelte gaver, må vilkårene knyttet til tildelingen være oppfylt.

Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.

Les mer om våre prioriterte gaveformål

– Oppvekstmiljø
– Idrett
– Friluftsliv
– Samfunnssikkerhet
– Kultur

Muligheten for å søke om gave på Stiftelsens nettside lyses ut 2 ganger per. år.

Ved hver utlysning blir noen av formålene prioritert.

Stiftelsen skal i tillegg identifisere gode prosjekter utover de som søker via Stiftelsens nettside i de ordinære søknadsrundene.

Det gis ikke gaver til:

-Ordinær drift herunder husleie og lønn
-Offentlige kjerneoppgaver
-Naturlige sponsorobjekter (drakter, arena med reklame o.l.)
-Prosjekter som er påbegynt før tildeling. Utgifter til prosjektet (faktura/utlegg) før tildeling av gave blir ikke honorert.
-Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer
-Jubileer og jubileumsbøker
-Øvrige områder som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak.
-Gaver utenfor Stiftelsens geografiske nedslagsfelt som er Rogaland, Agder og Hordaland
-Aksjeselskap hvor eier kan ta utbytte
-Enkeltpersoner

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Formål, visjon og verdier

Visjon: Sammen skaper vi verdier.
Verdier:Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn.
Sparebankstiftelsen SR-Bank sitt formål: Å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Rogaland og Hordaland.

Eierpolitikk

Stiftelsen ble etablert 1.januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til ASA. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være en betydelig eier i SpareBank 1 SR-Bank ASA og eierandelen skal minimum være 25%. Formålet med eierpolitikk er å sikre et langsiktig fundament for Stiftelsens vekst og utvikling gjennom å uttrykke klare forventninger til virksomheten i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Eierpolitikken er i hovedsak basert på Stiftelsens § 1-2 Formål:

“Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank.”

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, samt med sikte på å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank ASA og på annen måte. For øvrig kan Stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med det angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for Sparebankstiftelser. Eierpolitikken fastsettes av generalforsamlingen.

Stiftelsens forventninger til banken er innenfor følgende områder:
– Verdiskaping og resultat
– Bankens markedsområde
– Soliditet og risiko
– Eierskapet
– Utbyttepolitikk
– Representasjon i styrende organer
– Kontakt mellom Stiftelsen og banken.

Verdiskaping og resultat

Stiftelsen skal være en langsiktig og god eier for banken og ønsker gjennom godt samarbeid å bidra til høy verdiskaping for begge parter.

“Går det godt for banken, så går det godt for Stiftelsen”.

Det er viktig for Stiftelsen at banken leverer gode resultater over tid. Gode resultater gjenspeiler en god organisasjon som kontinuerlig klarer å tilpasse virksomheten til nye kundekrav og rammebetingelser. Gode resultater i banken er en forutsetning for at Stiftelsen skal kunne være en god eier og bidra med allmennyttige gaver.

Markedsområde

Grunnlaget for Stiftelsen går tilbake til 1839 og etableringen av Egersund Sparebank. I disse årene har SpareBank 1 SR-Bank spilt en viktig rolle i regionens økonomiske og sosiale utvikling. Stiftelsen ønsker at banken også i fremtiden skal være regionens viktigste finanskosern og bidra til at regionen fortsatt er en god plass å arbeide og bo.

Stiftelsen vil at banken i hovedsak dedikerer ressursene til egen region. Dette er viktig for at banken til enhver tid skal sikre kapital og menneskelige ressurser til å skape vekst og utvikling i regionen.

Soliditet og risiko

Stiftelsen vil at banken skal ha god soliditet i tråd med offentlige krav og sammenlignbare banker. Stiftelsen ønsker videre at kapitalalllokering i størst mulig grad tar hensyn til behovet for kapital i regionen og at det ikke bindes opp egenkapital i virksomhetsområder som ikke er i tråd med bankens langsiktige strategi. Veksten skal tilpasses tilgangen på kapital og at banken har nødvendig kompetanse.

Banken skal ha god risikospredning på sin aktivitet og unngå aktviteter som kan gå ut over bankens og i neste omgang Stiftelsens omdømme. Banken skal drives med lav til moderat risiko og ha risikostyring og interkontroll i tråd med anerkjente normer.

Utbyttepolitikk

Stiftelsen forventer årlige utbytter som er konkurransedyktig i forhold til tilsvarende virksomheter. Stiftelsen er avhengig av utbytte fra SpareBank1 SR-Bank ASA for å kunne bygge opp kapital for deltakelse i fremtidige emisjoner samt ha midler til utdeling av allemennyttige gaver. Stiftelsen forventer et utdelingsforhold over tid på 50% i tråd med bankens utbyttepolitikk.

Eierkapital til bankens organiske vekst bør i hovedsak dekkes gjennom driften.

Representasjon i bankens styrende organer/kontakt ledelsen

Stiftelsen ønsker å være en aktiv eier i banken gjennom å være representert i bankens styre og valgkomite samt øvrige fora i banken hvor Stiftelsen finner deltakelse hensiktsmessig. Representasjonen skal avspeile Stiftelsens eierskap i banken. Videre vil Stiftelsen gjennom deltakelse på generalforsamlingen gi uttrykk for sitt syn på saker til behandling.

Stiftelsen ønsker en løpende dialog med banken om aktuelle saker og ønsker periodiske møter med ledelsen i banken. Dette ivaretas av styreleder og nestleder i styret.

Savings bank foundation SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank was established 1th January 2012 as a result of the conversion of SpareBank SR-Bank into a limited liability company (ASA).
The foundation ( Sparebankstiftelsen SR-Bank) is the largest shareholder of  SpareBank 1 SR-Bank ASA with an ownership of  28,3 %. The ownership shall be at least 25% of the issued shares of SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Our Objectives:
Sparebankstiftelsen SR-Bank was given two objectives from its very start:
–       To be a significant, stable and long-term owner of SpareBank 1 SR-Bank ASA
–       To preserve the traditions pursued by Norway`s savings bank traditions, including donations for the common good in the region Agder, Hordaland and Rogaland.

The Foundation can dispose from the profits and distribute to charitable causes.The Foundation shall, in its distribution of donations preferably taking into account the districts that  contributed to the capital in SpareBank 1 SR-Bank.

Foto Jeanette Larsen
Ownership policy

The Foundation´s expectations to the bank is in the following areas:
–       value creation
–       market area
–       equity and risk
–       dividend policy
–       corporate  governance
–       communication between the foundation and the bank

Gift policy

The Foundation supports projects and organisations in the region. The capital shall be a source of inspiration for individuals and  organisations, enabling them to realise their ideas and initiatives for the joy an benefit of the public and especially young people.

Gift objectives:
–       Culture
–       Civil protection
–       Recreational and outdoor activities
–       Sports
–       Childhood environment

Personvernerklæring

Sparebankstiftelsen SR-Bank er opptatt av å ivareta ditt personvern. Du kan ha tillit til at dine personopplysninger er trygge hos oss, uansett om du er gavesøker eller om du besøker vår hjemmeside og ulike sosiale medier.

Personopplysninger på gavesøkere

Hva registrer Sparebankstiftelsen SR-Bank og hvorfor?

Ved registrering av gavesøknad på Sparebankstiftelsen SR-Banks nettsider, lagres kontaktopplysninger til en person tilknyttet gavesøker. Opplysninger som registreres er navn, telefonnummer og emailadresse. Personopplysningene vil  benyttes i forbindelse med søknadsprosessen og vil ikke bli delt med andre organisasjoner.

Stiftelsen beholder kontaktinformasjon selv etter gaveutbetaling er fullført, dette for å kunne opprettholde en dialog med gavemottaker også i fremtiden for oppfølging av prosjektet.

Hva skjer når du besøker oss digitalt?                                                                

Når du besøker vår hjemmeside www.srstiftelsen.no eller går inn på stiftelsens profiler på sosiale medier som for eksempel Facebook, legges det igjen digitale spor. De eksterne sosiale mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger, som du godtar ved å akseptere deres brukervilkår. Dette kan ikke Sparebankstiftelsen SR-Bank påvirke.

Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert hos Sparebankstiftelsen SR-Bank , kan du kontakte oss på post@stiftelsensrbank.no. 

Strategi for finansforvaltningen

Stiftelsens likviditet utover aksjene Stiftelsen eier i SpareBank 1 SR-Bank ASA plasseres i henhold til vedtekter og strategi for finansforvaltningen.

Vedtektene

§ 1-2 Formål  

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, samt med sikte på å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 25 prosent av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank og på annen måte. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med det angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

Etiske regler

Stiftelsen legger til grunn de samme etiske retningslinjer for sine investeringer som Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet), og knytter også investeringene opp mot FNs Global Compact. Dette er tydelig kommunisert til våre leverandører av finansielle produkter.

Her finner du stiftelsens Strategi for finansforvaltningen