FOR ALLE!

FOR ALLE!

FOR ALLE! er vårt løft for å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge i regionen. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Det er mange konsekvenser av store økonomiske forskjeller som eksludering fra fritidsaktiviteter, ensomhet, frafall fra skole og utdannelse. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere  får gode oppvekstmiljø og blir inkludert i sitt lokalsamfunn. Sammen med frivillige lag, organisasjoner og offentlige instanser kan vi gjøre en enda større forskjell for de barna som trenger det mest. FOR ALLE! deles i to innsatsområder; FOR ALLE! konferansen og FOR ALLE! aktivitetsstøtte.

  • FOR ALLE! konferansen: Konferansen samler aktører som daglig arbeider med å inkludere barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer. Målet er å få til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. Det blir delt forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap. Deltakerne blir invitert til workshop i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand i etterkant av konferansen. Dette som tiltak for å styrke samarbeidet på tvers av organisasjoner og konkretisere potensielle samarbeidsprosjekter. På denne siden finner du mer informasjon om konferansen! Vi støtter prosjekter som er rettet mot utenforskap og kompetanse- og kunnskapsprosjekter innen området.
  • FOR ALLE! aktivitetsstøtte. Målet er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi. Dette får å sikre at barn ikke ekskluderes fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer. FOR ALLE! aktivitetsstøtte  er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor på grunn av økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 50.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med egenandel til turer/turneringer i Norge og Norden til disse barna. Beløp som tildeles avhenger av antall medlemmer og potensielt antall barn og unge i målgruppen.Nede på siden kan du lese mer om FOR ALLE! aktivitetsstøtte

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter prosjekter som går på økonomisk utenforskap. Vi ønsker at alle barn og unge blir inkludert i samfunnet.


FOR ALLE! Aktivitetsstøtte

Fra 2019 til og med 2022, har Stiftelsen delt ut aktivitetsstøtte for til sammen 11 430 000 kroner.FOR ALLE! aktivitetsstøtte  er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor på grunn av økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 50.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med egenandel til turer/turneringer i Norge og Norden til disse barna. Støtten skal bidra til at de kan være med på organisert tilbud på lik linje med andre barn i sitt nærmiljø.

Kriterier:

  • Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.
  • Søkerne må benytte midlene til de som har behov og utarbeide retningslinjer for hvem som kan få midler.
  • Søkerne kan få honorert utgifter fra søknadsrunden start (henholdsvis fra 19.august og fra 19.februar)
  • Søkerne må sende en signer rapport fra daglig leder eller styreleder som viser hvor mange medlemmer som har fått støtte og hva disse har fått støtte til.

Her kan du lese hvordan Vesterlen Speiderkrets og Sunde Idrettslag har brukt FOR ALLE! midler!