For Alle

For Alle -samlet innsats for inkludering

Stadig flere barn og unge faller utenfor samfunnet på forskjellige måter. Det er mange dyktige miljøer som hver for seg gjør en viktig innsats for å gjøre en forskjell. For Alle bygger på forståelse om at samskaping på tvers av organisasjoner og sektorer er forutsetning for strukturelle og varige endringer, og for å gi et bedre, helhetlig og koordinert tilbud til barn og unge.  

Organisasjonslandskapet i Norge varierer betydelig fra region til region. Norge har en langstrakt geografi med fjorder, fjell, og spredt bosetting. Geografi, befolkningstettheten, alderssammensetningen, kulturelle forskjeller og politikk påvirker utvikling av organisasjoner.  Disse faktorene samlet sett skaper et diversifisert organisasjonslandskap i Norge, hvor hver region har sine unike fortrinn og utfordringer. Det vil si at også organisasjoner med samme navn, kan være organisert og være ulike også på tvers av geografi selv om logoen er den samme. Videre er enkeltpersoner og lokale ildsjeler avgjørende i seg selv. Offentlig sektor og forholdet mellom og potensialet for samskaping mellom offentlig sektor og ideell sektor varierer fra kommune til kommune. Mye avhenger av politikk og formell organisering, men også her er det avgjørende hvem som bekler de ulike posisjonene. Norge er tuftet på lokalt selvstyre og lokaldemokrati. Hver region, hver kommune og hver bydel har også ulik demografisk sammensetning og det er ulike levekårsutfordringer. Det vil si at behovene som skal møtes, vil være ulike og hvordan samskapingsprosjektet skal utformes for å møte disse behovene, vil variere fra sted til sted.

For Alle er ikke en ferdig modell som kan kopieres mellom ulike lokalmiljø. Det legges til grunn for hele satsingen, og alle de første årene med prosjektutvikling og gjennomføring i ulike byer, viser at det ikke er mulig. Vi kan ikke utvikle sentrale modeller og forvente at de kan implementeres med gode resultater i de ulike lokalmiljøene. Endring må skapes etter behov, basert på eksisterende strukturer, lokale forhold og basert på lokalt engasjement.

For Alle er derimot en metode for å bryte ned barrierer og skape samarbeid som resulterer i løft for barn og unge. Når kompetansehus klarer å se styrkene på tvers av organisasjonsnavn, fører dette til store samfunnsgevinster.

For Alle består av samarbeidsprosjekter for samlet innsats for inkludering, enkeltstående inkluderingsprosjekter, forskning, konferanse og workshops og aktivitetsstøtte.

I år finner du oss også på Arendalsuka hvor vi arrangerer en viktig debatt om økonomisk utenforskap: å bryte ned barrierer mellom offentlig og ideell sektor. Vi håper vi ser deg onsdag 14. juni! Mer informasjon om arrangementet finner du her!

For Alle samarbeidsprosjekter

De første samarbeidsprosjektene startet i 2020 og har derfor pågått noen år. Målet er å få til tettere samarbeid på tvers av sektorer for å styrke samlet innsats for å gjøre en forskjell. Dette fordi vi tror at dersom vi klarer å løfte blikket ut av egne organisasjoner og egne sektorer, kan vi hjelpe mange flere. 

For Alle samler ideelle og offentlige aktører i sitt lokalmiljø til strukturelt samarbeid for å gi et bedre fritids- og aktivitetstilbud til barn og unge. Det handler ikke om at alle aktiviteter skal skje på tvers av organisasjonene. Det handler om at vi må samarbeide for å vite om hverandre, for å kunne spille på hverandres ressurser, ikke bygge opp konkurrerende tiltak. Vi skal sørge for at vi ser tilbud i en helhet, henviser til hverandres organisasjoner og få til best mulig samspill. For barn og unge som trenger hjelp, betyr ikke organisasjonsnavnet noe, men at de får den hjelpen de trenger og at de møter og blir sett av trygge voksne. Via samarbeidsprosjektene erfarer vi at det utløser arrangementer og opplevelser for mange barn og unge som organisasjoner ikke kunne gjennomført alene. 

Ved å beholde sin organisasjonsidentitet og samtidig bidra med sine respektive særskilte organisasjonsfortrinn, viser samskapingen at det samlet innsats utløser vesentlig bedre aktivitetstilbud og når særlig barn og unge som ellers faller utenfor. Det samarbeides også om utstyr, arbeidsinkludering og andre tiltak for å nå bredt sårbare barn og unge. I enkelte av prosjektene er det valgt et særlig fokus på samarbeid om inkludering via kulturaktiviteter. Ved å beholde sin organisasjonsidentitet og samtidig bidra med sine respektive særskilte organisasjonsfortrinn, utløses vesentlig bedre aktivitetstilbud og når særlig barn og unge som ellers faller utenfor. Samskaping gir muligheten til å dra nytte av komplementære styrker og ressurser. Ved å arbeide sammen kan organisasjoner ofte oppnå mer enn de kunne ha gjort på egen hånd, og levere bedre resultater for samfunnet som helhet.

I utgangspunktet er det flott om initiativet kommer fra kommuner eller organisasjoner selv eller som felles initiativ. For Alle – satsingen bidrar også med å kartlegge organisasjonslandskapet og forutsetningene kommunalt for å få til et For Alle samarbeidsprosjekt. Det handler om å identifisere de organisasjonene som har evne og forutsetning til å drive prosjektet på vegne av fellesskapet.

Hvordan få tildelt et For Alle  samarbeidsprosjekt?
Det er en forutsetning med tett dialog med Stiftelsens For Alle-satsing forut for innsending av søknad. Det tildeles ikke prosjekter hvor det ikke har vært dialog i scopingprosessen.

I første omgang er det, basert på erfaring, en fordel å ikke være for mange i styringsgruppen, men at det er noen parter som setter seg i førersetet og utvikler og får i gang prosjektet får det skaleres ut i større omfang.

Hva må dere kartlegge i forberedelsesfase?

 • Hva er status utenforskap i ditt område i dag og hva er utfordringsbildet?
 • Hva er behov og hvordan skal prosjektet møte dette behovet?
 • Hva er hovedmålene i prosjektet og tilhørende delmål? Hva er tiltakene knyttet opp mot respektive mål?
 • Hva skal være aktivitetene i prosjektet?
 • Hvordan er selve samskapingsmodellen?
  • Hva er den formelle styringsstrukturen?
  • Hvem er deltakende aktører og hvordan skal samhandling foregå?
  • Kartlegg andre organisasjoner utover styringsgruppen og reflekter over hvordan de skal involveres.
  • Selv om det er et samskapingsprosjekt må èn organisasjon stå som avsender av søknad og ha arbeidsgiveransvar for prosjektleder. Det er til denne organisasjonen også utbetalingene vil foretas.
 • Noen prosjekter velger å dele ressursene mellom flere organisasjoner. Skal det være en prosjektleder eller skal bemanning deles mellom flere med lavere stillingsprosent?
 • Sett opp en fremdriftsplan med mål og aktiviteter for prosjektet per prosjektår.
 • Prosjektbudsjettet må settes i sammenheng med tiltakene i prosjektet.
 • Hvilken effekt/ nytte vil For Alle- samarbeidsprosjektet ha for målgruppen? Hvordan vil prosjektet gjøre en forskjell?
 • Hva kan hindre dere i å nå disse målene? Hva må dere være observante på gjennom prosjektforløpet?
 • Prosjektet bør selvsagt ha som mål en strukturell endring. Hvordan skal dette tas videre etter endt prosjektperiode?

For Alle – samarbeid på tvers av regioner
For Alle – prosjektlederne utgjør på tvers av geografi et kollegialt fellesskap og har egne teamsmøter hver sjette uke. For Alle – satsingen samler også prosjektlederne til en egen prosjektledersamling en gang i året og de deltar på nettverksdag og For Alle – konferansen. Dette er fordi at det er viktig å dele kunnskap metodisk og lære av hverandre på tvers av regioner. Målsetningen med alle prosjektene er samhandling på tvers av organisasjoner for bedre helhetlig tilbud for inkluderingstiltak.

Det er pågående For Alle samarbeidsprosjekt i Bergen, Haugesund, Stavanger, Bryne, Kristiansand, Arendal og Oslo. Det er pågående prosess frem mot potensiell etablering i foreløpig ytterligere fem områder. Her kan du lese mer om noen av samarbeidsprosjektene!

For Alle konferanse

For alle – konferansene arrangeres hvert år i januar måned i Stavanger. Det er en 2-dagers konferanse hvor første dag er en nettverksdag med plass til 100 deltakere og deretter følger selve konferansedagen. Det er et tak på 300 deltakere på konferansen.

På For Alle – konferansen treffes alle vi som brenner for og arbeider med inkludering av barn og unge, og med et særlig tematisk fokus på barn som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer. Målet er å få til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. Fra scenen deles det forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer og vi skaper nettverk på tvers av sektorer og geografi. Deltakerne blir invitert til lokale workshops foreløpig i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand i etterkant av konferansen. Dette som tiltak for å styrke samarbeidet på tvers av organisasjoner og konkretisere potensielle samarbeidsprosjekter.

Neste konferansedager er 22. og 23. januar 2025. Påmelding åpner i oktober. Begge arrangementer blir fulltegnet med ventelister, og det anbefales å være tidlig ute for å sikre seg plass.

For Alle forskning

Vi trenger mer kunnskap om effekt av tiltak. Hvilke prosjekter har potensial for å skape en endring? Dette er en kunnskap som etterlyses. Derfor har Stiftelsen igangsatt forskningsprosjekt på For Alle De tre overordnede problemstillingene i evalueringen vil i seg selv berøre ulike sider ved satsningens samfunnsnytte: 

1) I hvilken grad treffer de prosjektene som mottar gaver fra FOR ALLE-satsingen barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer? 

2) Hva kjennetegner de tiltakene/prosjektene som lykkes godt med å treffe barn og unge i målgruppen? 

3) I hvilken grad medfører de støttede prosjektene/tiltakene endringer i deltakernes levekår og/eller livskvalitet? 

Ved å belyse disse problemstillingene vil vi få kunnskap om den nytten prosjektene har for barn, unge og deres familier og vi vil få kunnskap om hvilke elementer i prosjektene som kan være særlig effektfulle for å treffe sårbare grupper. Dette vil være uttrykk for prosjektenes samfunnsnytte. 

 • Er dette forebyggende innsatser som kan forventes å gi avkastning over tid, for eksempel ved at det kan ha en positiv påvirkning på barns sosiale deltakelse også ut over deltakelsen i prosjektet? 
 • I hvilken grad utgjør prosjektene et viktig supplement til offentlige innsatser?
 • Resulterer koordinering av innsats fra lag og foreninger i at organisasjonene totalt sett når ut til flere barn, unge og familier/foreldre? 
 • Skapes det merverdi av at flere organisasjoner og lag går sammen? Eller motsatt: 
 • Kan det tenkes at koordineringsprosjekter skaper gnisninger mellom organisasjoner med til dels overlappende målgrupper, og demper entusiasme og lokalt engasjement blant frivillige aktører? 
 • Eller kan det tenkes at de direkterettede prosjektene fortrenger andre tilbud snarere enn å være et supplement? 

Deltagerne i de undersøkte tiltakene vil være grupper av barn, unge og voksne som ellers er vanskelig å nå og som vi derfor vet relativt lite om. Funn fra prosjektet vil derfor ha en særskilt forskningsmessig verdi. I tillegg vil prosjektet tematisere sentrale spørsmål om hvordan vi lykkes med inkluderende tiltak. Du finner mer om forskningsprosjektet på denne siden!


For Alle  aktivitetsstøtte

Målet med For Alle aktivitetsstøtte er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi. Dette får å sikre at barn ikke ekskluderes fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer. For Alle aktivitetsstøtte  er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor på grunn av økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 50.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med egenandel til turer/turneringer i Norge og Norden til disse barna. Beløp som tildeles avhenger av antall medlemmer og potensielt antall barn og unge i målgruppen.

Her finner du litt mer informasjon om aktivitetsstøtten!