For Alle aktivitetsstøtte

Målet med For Alle aktivitetsstøtte er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi. Dette får å sikre at barn ikke ekskluderes fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer. FOR ALLE! aktivitetsstøtte  er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor på grunn av økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 50.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med egenandel til turer/turneringer i Norge og Norden til disse barna. Beløp som tildeles avhenger av antall medlemmer og potensielt antall barn og unge i målgruppen.


Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter prosjekter som går på økonomisk utenforskap. Vi ønsker at alle barn og unge blir inkludert i samfunnet.


Til nå tildelt aktivitetstøtte for 28,5 millioner kroner

Fra 2019 til og med våren 2024, har Stiftelsen delt ut aktivitetsstøtte for til sammen 28 430 000 kroner. FOR ALLE! aktivitetsstøtte er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor på grunn av økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 50.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med egenandel til turer/turneringer i Norge og Norden til disse barna. Støtten skal bidra til at de kan være med på organisert tilbud på lik linje med andre barn i sitt nærmiljø.

Kriterier:

  • Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.
  • Søkerne må benytte midlene til de som har behov og utarbeide retningslinjer for hvem som kan få midler.
  • Søkerne kan få honorert utgifter fra søknadsrunden start (henholdsvis fra 19. august og fra 19. februar)
  • Søkerne må sende en signer rapport fra daglig leder eller styreleder som viser hvor mange medlemmer som har fått støtte og hva disse har fått støtte til.

Her kan du lese hvordan Vesterlen Speiderkrets og Sunde Idrettslag har brukt FOR ALLE! midler!