Søke om gave

Sparebankstiftelsen SR-Bank er eier av 28,3% av aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Utbytte fra banken på disse aksjene gjør at stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland.
2668
GAVER TILDELT SIDEN 2012
280
MILL KR TILDELT SIDEN 2012
307
GAVER TILDELT I 2019
44
MILL KR TILDELT I 2019

Høstens søknadsrunde er nå stengt og alle vil få svar i midten av november. Vårens søknadsrunde er fra 19. februar til 19. mars. Prioriterte formål til våren er idrett, kultur og oppvekstmiljø. Det elektroniske søknadsskjemaet ligger kun ute i søknadsrunden.

Om Stiftelsen

Gavepolitikk

Sparebankstiftelsen SR-Bank kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Overordnet målsetting

Utdeling av gaver til allmennyttige formål, skal skje i tråd med Stiftelsens visjon om «Sammen skaper vi verdier» samt Stiftelsens verdier «Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn». Gode lokalsamfunn kjennetegnes ved:

 • Apparat som fanger opp barn og unge som faller utenfor enten skole, organisasjonsliv eller annet
 • Tiltak slik at flere barn og unge gjennomfører utdannelse
 • Gode fritidstilbud for alle barn og unge
 • Møteplasser for å legge til rette for god inkludering
 • Godt helsetilbud for innbyggerne
 • Tilgang til rekreasjonsområder
 • Gode kulturtilbud
 • Rikt organisasjonsliv
 • Tilbud på arbeidsplasser
 • Inkluderende arbeidsliv

Formålene dekker de fleste områder som bygger opp om gode lokalsamfunn, men Stiftelsen skal de neste årene har ekstra fokus på oppvekstvilkår. Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge.

Gavene kan bidra til å forbedre oppvekstsvilkårene for barn og unge generelt og bidra til inkludering av barn og unge som faller utenfor samfunnet på forskjellige måter. Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats og midler fra andre i prosjektene. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet og ha varig verdi.

Stiftelsen skal tilstrebe at gavene gjør en forskjell, blir signalprosjekt på sitt område og setter varige fotavtrykk.

Stiftelsens gavepolitikk er basert på vedtektene §1-2 og §3-2. Retningslinjene for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling.

Tildelingskriterier:

Stiftelsen velger ut aktuelle prosjekter blant søkere som har sendt søknad via Stiftelsens hjemmeside.

Stiftelsen ser etter tydelige prosjekter som kommer mange til gode. Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres.

Stiftelsen kan kanalisere en del av gavemidlene gjennom kunderådene i Sparebank 1 SR-Bank ASA. Kunderådene kan komme med anbefaling på breddegaver til prosjekter i regi av foreninger og lag i lokalmiljøene som har søkt via Stiftelsens nettside.

Kunderådene sender sine anbefalinger på gaver til styret i Stiftelsen som beslutter tildeling innenfor Stiftelsens gavepolitikk og prioriterte formål.

Før utbetaling av tildelte gaver, må vilkårene knyttet til tildelingen være oppfylt.

Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.

Prioriterte gaveformål
Vår

– Oppvektsmiljø
– Idrett
– Kultur

Høst

-Friluftsliv
-Samfunnssikkerhet
-Oppvekstmiljø
-For Alle

Muligheten for å søke om gave på Stiftelsens nettside lyses ut 2 ganger per. år.

Ved hver utlysning blir noen av formålene prioritert. Stiftelsen skal i tillegg identifisere gode prosjekter utover de som søker via Stiftelsens nettside i de ordinære søknadsrundene.

Det gis ikke gaver til:
 • Ordinær drift herunder husleie og lønn
 • Naturlige sponsorobjekter (drakter, arena med reklame o.l.)
 • Prosjekter som er påbegynt før søknad er mottatt.
 • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer
 • Jubileer og jubileumsbøker
 • Øvrige områder som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak.
 • Gaver utenfor Stiftelsens geografiske nedslagsfelt.

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

For Alle

Neste søknadsmulighet er høsten 2019
Målet med For Alle er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi. Noen barn blir ekskludert fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer pga foresattes økonomi. Dette kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere barn får gode oppvekstmiljø . Til nå har Stiftelsen delt ut til over 80 ulike organisasjoner for til sammen 2 300 000 kr.

For Alle er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor pga økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 30.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med turer-turneringer (egenandel) til disse barna.

Kriterier:

 • Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.
 • Søkerne må avsette midlene til de som har behov og utarbeide retningslinjer for hvem som kan få midler.
 • Søkerne må ettersende kort rapport hva gaven har blitt benyttet til.
Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke?

Kun søkere fra regionene Agder, Hordaland og Rogaland kan søke om gaver fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Søknaden må komme innenfor prioriterte formål for å komme i betraktning. Oversikt over prioriterte formål

Hva kan jeg søke på ?

Gavepolitikken til Stiftelsen ligger til grunn for gavetildelingen med tildelingskriterier. Her er linken til Gavepolitikken

Når får jeg svar på søknaden?

Søkere på høstens runde får svar i slutten av november, og søkere på vårens runde får svar i slutten av mai. Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Kan jeg søke utenom søknadsfrist?

Nei. Søknader sendes i forbindelse med søknadsfrister, og søknadsskjemaet på Stiftelsens nettside skal benyttes ved innsendelse av søknader. Det er to søknadsrunder i året.  Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars. Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september.

Kan jeg ikke fylle ut feltet med navn på søker selv?

Søknadsskjemaet er knyttet opp mot Brønnøysundregisteret. Når du fyller ut feltet med ditt organisasjonsnummer,lastes navn på søker automatisk opp. Du kan i feltet “Avdeling i organisasjonen” spesifiserer mer om søkeren.

Kan jeg sende inn vedlegg til søknadsskjemaet?

På søknadsskjemaet er det muligheter å legge ved vedlegg. Stiftelsen tar kontakt med gavesøker dersom det er behov for mer informasjon enn hva som fremkommer i søknadsteksten.

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsiden vår, skal du motta en e-post med bekreftelse på at den er mottatt. Bekreftelsen kommer til den oppgitte e-posten på søknadsskjemaet.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har mottatt e-post med bekreftelse på at søknaden har kommet frem?

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan det være at søknaden din ikke har blitt sendt eller at svaret er blitt sortert under søppelpost (spam) i innboksen hos deg. Hvis du ikke finner en bekreftelse på mottatt søknad, bør du sende en ny søknad eller sende oss en forespørsel per e-post til post@stiftelsensrbank.no slik at vi kan sjekke hvorvidt søknaden har kommet inn eller ei.

Mulighet for merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner?

Frivillige organisasjoner eller andre som driver med frivillig arbeid og betaler merverdiavgift, kan søke om momskompensasjon. Ordningen ble etablert i 2010 og forvaltes av lotteri- og stiftelsestilsynet: Link til lotteri- og stiftelsestilsynet

Hvordan får jeg utbetaling av tildelt gave?

Hvis din organisasjon har fått tildelt gave, må dere laste opp dokumentasjon før gaven blir utbetalt. Her finner du en Veiledning utbetaling av gave 

Utbetaling av gave

Sparebankstiftelsen SR-Bank har et elektronisk utbetalingssystem for gaver. Gavemottakere får tilsendt brukernavn og passord i en egen mail samtidig med tildelingsbrevet til oppført mailadresse i søknaden. Gavemottakerne vil ved innlogging få muligheter til å laste opp dokumentasjon, bekreftelse på bankkontonummer (kontoutskrift) og få oversikt over sin gave. Kunderådene logger seg inn på lenken til venstre.

Logo

Har du behov for logoen vår ?

Hvis du trenger logoen i et annet format, ta kontakt med oss på post@stiftelsensrbank.no